De plannen

2018; De laatste plannen maken het plein rond
In Gasterij Oatmössche vond in april 2018 een presentatie plaats van Dirk Heupink en Bart Nijhuis, de twee bierbrouwers van het enige echte Othmar Bier. Bureau Kromhof en Pullen en de architect ontwierpen een plan voor de completering van het Commanderieplein. De plannen bestaan uit het bouwen van een poortgebouw aan de zijde van de stadweide met aan de ene zijde een ruimte voor een tabaksmuseum en langs het hopveld een vleugel met een herberg, B&B kamers en zowaar een Bier-Spa. Relaties, buren en belangstellenden konden na de presentatie hun mening geven. De gemeente deelde mee dat een en ander nog niet in overeenstemming was met het bestemmingsplan maar dat men begin 2019 samen de procedure in gaat. Al met al een completering van een giga-project dat een grote meerwaarde heeft voor Ootmarsum en de oude Commanderie op een waardige wijze doet herleven.

2017; Commanderieplein gereed
Geen grote openingsfeesten, officiële onthullingen, doorknippen van linten of vuurwerk : het complex aan het Commanderieplein is in de loop van 2017 volledig in gebruik genomen. Bijna geruisloos.
De brouwerij draait, de gasterij is open, het poortgebouw voor het openluchtmuseum is in gebruik het plein ziet er feestelijk uit, er is een fietsenstalling met vlinder gekomen en de parkeerplaats de Stadsweide is vernieuwd en geeft volop parkeerruimte. Een aanwinst en een publiekstrekker die zeker haar bestaansrecht zal bewijzen.


2012; Een nieuwe invulling voor een historisch gebied.

De ontwikkeling van het historische commanderiegebied van 10 hectare ten zuiden van de stad Ootmarsum heeft z"n beslag gekregen. De gemeente Dinkelland heeft het stedenbouwkundig bureau Khandekar ingeschakeld voor de planontwikkeling. Een samenvatting van de plannen is hier na te lezen.

Ontwikkelingsnota Commanderiegebied aangeboden.
In november 2008 is in de Hofkamer van het Openluchtmuseum Ootmarsum door het bestuur van de Stichting Commanderie Ootmarsum een ontwikkelingsmota aangeboden aan het gemeentebestuur van Dinkelland.
Het voltallige college was aanwezig. Burgemeester Kristen sprak zijn waardering uit voor de uitvoerige nota die niet alleen
een goed beeld van de historie geeft maar ook concreet aangeeft op welke onderdelen het kerngebied van de voormalige commanderie ontwikkeld kan worden.

Belangrijke projectonderdelen zijn: reconstructie van de grachten, reconstructie van de commanderiekapel, een hoofdgebouw in commanderiestijl, bijgebouwen zoals een orangerie, stalgebouwen,koetshuis etc.

Een literatuurlijst van publicaties over de Commanderie ootmarsum is hier te downloaden.

Totaalproject voor de ontwikkeling van het Commanderiegebied
De gemeente Dinkelland heeft begin 2009 het initiatief genomen het gehele commanderiegebied verder te ontwikkelen. Het gaat hierbij niet alleen om
het kerngebied dat in de ontwikkelingsnota van de stichting Commanderie Ootmarsum is uitgewerkt, maar ook om het gehele gebied van het openluchtmuseum, de voormalige gemeentewerf Ootmarsum en de de vijvers met tuinen.Het totaalgebied omvat rond de 50.000 m2. Er zijn werkgroepen ingesteld die onder supervisie van een stuurgroep plannen uitwerkt voor de openbare ruimte, de landschappelijke aspecten, de mogelijke bebouwingen, de waterhuishouding en de toekomstige exploitatie. De stichting Commanderie heeft z"n waardering uitgesproken voor de voortvarende aanpak en is verheugd dat de rehabilitatie van dit historisch waardevolle gebied nu concrete vormen gaat krijgen.

PDF ontwerpkaart commanderiegebied januari 2009 >

De eerste plannen
Gelijk bij de oprichting van de Stichting Commanderie Ootmarsum in 2004 is gewerkt aan het ontwikkelen van plannen voor het gebied. Om het gebied onder de aandacht te brengen van politiek en overheden is op dinsdag 9 november 2005 in het gemeentehuis van Dinkelland een plan aangeboden waarin een mogelijke strategie voor het gebied met tekeningen werd gepresenteerd. Voor het plan klikt u hier.

Koepeltuin met Arion fontein
De tuinen van het Huys Ootmarsum waren in 1743 belangrijk en er werd een koepeltuin aangelegd met een fontein met de naam Arion. Deze bestond uit een waterpartij met verschillende beelden. Arion was een Griekse mythologische figuur die door een dolfijn uit zee werd gered. Het centrale beeld stelde Arion voor, zittend op een dolfijn en omringd door engelen. Restanten van deze beelden hebben jarenlang een klein tuintje onderaan de Kuiperberg gesierd. Bij de verkoop van de tuinen moest de fontein met maar liefst 8 paarden worden versleept. Voor een notitie over de koepeltuin en fontein klikt u hier.

 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Onderzoek
Er heeft een onderzoek plaatsgevonden door de Universiteit Twente naar waterlopen en de haalbaarheid van de plannen. Op 6 februari 2006 presenteerden 4 studenten van de Universiteit Twente een rapport in het kader van hun bachelor opleiding. Voor dit rapport klikt u hier.

De Commanderie-kapel als gangmaker
Als onderdeel van de plannen wordt onderzocht in hoeverre een authentieke herbouw van de commanderiekapel uit 1480 mogelijk is. Hiermee ontstaat een stukje tastbare historie en gelijktijdig een locatie waar de geschiedenis van het gehele gebied zichtbaar gemaakt kan worden. In de ontwerpplannen wordt voorgesteld om in de kapel een expositie in te richten van de Ridders der Duitse Orde. Hierdoor wordt de belangrijke periode van 366 jaar Commanderie Ootmarsum, waarin maar liefst 16 Commandeurs de scepter hebben gezwaaid, toegankelijk voor een groot publiek. Voor de nota over de kapel klikt u hier.

< omhoog